Trưng bày      
Triển lãm ảnh chuyên đề “Hồ Chí Minh - Con người và sự nghiệp”

Triển lãm gồm 100 bức ảnh tư liệu, giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình cảm Chủ tịch Hồ chí Minh dành cho nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới cũng như tình cảm của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới dành cho Người; khẳng định vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cũng như sự nghiệp đấu tranh cho hoà bình trên thế giới.

50  năm qua, Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là cẩm nang trong giáo dục đạo đức làm Người, là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thông qua triển lãm ảnh chuyên đề "Hồ Chí Minh - Con người và sự nghiệp"  các tầng lớp nhân dân và cán bộ chiến sỹ sẽ hiểu rõ hơn về tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ Đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Du khách tham quan triển lãm

 

                                               Tin, ảnh: Mào Thị Mong Hoài

                                                  Bảo tàng tỉnh Điện Biên


[ ]

Tin liên quan
Thuyết minh tuyên truyền giới thiệu di tích Cách mạng cấp quốc gia - hang Mường tỉnh
Thuyết minh tuyên truyền giới thiệu Công trình Đại thủy nông Nậm Rốm, tỉnh Điện Biên
Bảo tàng tỉnh thực hiện thành công triển lãm ảnh chuyên đề "Điện Biên - Những chặng đường vẻ vang" kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm ngày thành lập tỉnh và 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh.
Triển lãm ảnh kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm ngày thành lập tỉnh và 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh
Bảo tàng tỉnh Điện Biên xây dựng nội dung triển lãm chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên
Thuyết minh tuyên truyền giới thiệu hang động Pê Răng KY xã Huổi Só, Huyện Tủa Chùa
Trưng bày triển lãm “giới thiệu và trải nghiệm nghề dệt, thêu hoa văn trên trang phục của các dân tộc tỉnh Điện Biên” tại Lễ hội Hoa Ban năm 2019
Triển lãm “Dấu ấn Điện Biên Phủ và văn hóa du lịch Tây Bắc
Trưng bày triển lãm “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên – 10 năm xây dựng và phát triển”
Triển lãm chuyên đề:" Ấn tượng Điện Biên"