Giới thiệu chung      
GIỚI THIỆU BẢO TÀNG TỈNH

         1. Vị trí, chức năng

          Bảo tàng tỉnh có trụ sở làm việc tại Tổ 9, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, nằm trong khuôn viên cơ sở II Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chức năng nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, quản lý di tích, nghiên cứu văn hóa phi vật thể, tổ chức trưng bày tuyên truyền những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

          Bảo tàng tỉnh Điện Biên có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          2. Nhiệm vụ, quyền hạn

          a. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, đề tài khoa học về các mặt hoạt động của Bảo tàng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

          b. Tổ chức sưu tầm, tiếp nhận, mua tài liệu, hiện vật thuộc đối tượng sưu tầm của Bảo tàng theo quy định của Nhà nước; lưu giữ, kiểm kê, bảo quản và trưng bày các tài liệu hiện vật tại Bảo tàng tỉnh, trưng bày lưu động trong và ngoài tỉnh;

          c. Phối hợp triển khai các dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nhà nước và phân công của Giám đốc Sở;
          d. Tổ chức đăng ký, kiểm kê, xây dựng hồ sơ khoa học và quản lý về mặt nghiệp vụ các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật trên địa bàn tỉnh;

         đ. Tổ chức phục vụ các đối tượng đến tham quan; phối hợp tổ chức các cuộc trình diễn, trưng bày lưu động về lĩnh vực di sản văn hóa theo nội dung và kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

         e. Biên soạn hoặc tham gia biên soạn và xuất bản các ấn phẩm về di sản văn hóa của địa phương;

          f. Nghiên cứu, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên

          g. Hướng dẫn nghiệp vụ về Bảo tàng, nhà truyền thống, phòng trưng bày di tích cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu;

          h. Tổ chức bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ theo quy đinh;

          i. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Bảo tàng tỉnh với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan theo quy định;

          k. Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động; quản lý tài sản, tài chính của Bảo tàng tỉnh theo quy định của Nhà nước và của tỉnh;
          m. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.


[ ]

Tin liên quan