Cơ cấu tổ chức      
CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh
01 Phó giám đốc phụ trách - Đồng chí Đặng Trọng Hà
II. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
1.Phòng Hành chính - Tổng hợp;
2.Phòng Trưng bày – Tuyên truyền;
3.Phòng Nghiên cứu – Sưu tầm.
 

[ ]

Tin liên quan