Kiểm kê bảo quản      
Đĩa Hoa cúc men ngọc- Thời Trần
Thực hiện theo kế hoạch hoạt động hằng năm về công tác nghiên cứu, sưu tầm hiện vật bổ sung vào kho cơ sở để phục vụ cho công tác nghiên cứu, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Điện Biên. Trong năm 2018, cán bộ phòng nghiên cứu sưu tầm đã bàn giao cho bộ phân kho một số hiện vật gốm sứ nhưng trong đó đáng chú ý nhất là hiện vật Đĩa hoa cúc men ngọc được xác định niên đại vào khoảng thế kỷ XIII - XIV (thời Trần).
Hiện vật Liễn men ngọc trong kho Bảo tàng tỉnh Điện Biên
Bảo quản trị liệu đối với hiện vật chất liệu giấy kho Bảo tàng tỉnh Điện Biên.
Bảo quản trị liệu đối với hiện vật chất liệu gỗ, mây tre đan tại Bảo tàng tỉnh Điện Biên.
Tổng kiểm kê kho Bảo tàng tỉnh Điện Biên