Giới thiệu chung      
GIỚI THIỆU BẢO TÀNG TỈNH
Bảo tàng tỉnh Điện Biên tiền thân là phòng Bảo tàng thuộc Ty Văn hóa tỉnh Lai Châu được thành lập năm 1964. Năm 1970 chính thức thành lập phòng Bảo tàng Lai Châu. Năm 1995 thành lập Bảo tàng tỉnh Lai Châu trực thuộc Sở Văn hóa, Thông tin. Năm 1996 di chuyển về Điện Biên Phủ, Năm 1997 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu quyết định sát nhập Bảo tàng Lai Châu và Bảo tàng quân đội thành Bảo tàng Điện Biên Phủ. Năm 2004, Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Điện Biên quyết định chia tách Bảo tàng Điện Biên Phủ thành Bảo tàng dân tộc tỉnh Điện Biên và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển với nhiều lần chia tách, sát nhập, năm 2008 bảo tàng được chính thức đổi tên là Bảo tàng tỉnh Điện Biên và là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.